.:: Та 21 нас хүрсэн үү ?
        Тийм              Үгүй